Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. RS-Konto kasutamisel aktsepteerite OÜs Nädaline kehtestatud andmete töötlemise põhimõtteid.

1.2. Isikuandmete töötleja on OÜ Nädaline (registrikood 10231456, juriidiline asukoht ja postiaadress Viljandi mnt. 6, 79511 Rapla, e-posti aadress [email protected]).

1. Mõisted

1.1. Kasutaja – RS-Konto registreerinud füüsiline isik.

1.2. Isikuandmed – RS-Konto kasutamisel tekivad (sh kasutaja poolt OÜ Nädaline edastatud) andmed kasutaja kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need on.

1.3. Kasutajaandmed – kasutaja enda kohta avalikkusele avaldatud andmed.

1.4. Andmed – isikuandmed ja kasutajaandmed koosnimetatult.

1.5. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid, ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

1.6. Töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming.

1.7. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole kasutaja ega isikuandmete töötleja.

2. Andmete töötlemise üldised eesmärgid

2.1. Täita kasutaja ees võetud kohustusi, mis tulenevad teenuse osutamise eesmärgist ja/või õigusaktidest.

2.2. Kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.

2.3. Mõista paremini kasutaja ootusi ning pakkuda talle nii enda nimel kui ka koostööpartnerite kaudu tooteid ja teenuseid (turunduslikel eesmärkidel).

3. Töödeldavate isikuandmete koosseis

3.1. Kasutaja isiklikud andmed (nimi, sünniaeg, isikukood).

3.2. Kasutaja kontaktandmed (e-posti aadress, elukoha aadress, telefon).

3.3. Kasutaja muud andmed.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. OÜ Nädaline töötleb, sh edastab, isikuandmeid kasutaja nõusolekul:

4.1.1. teenuse osutamise eesmärgil;

4.1.2. teenuse osutamise ja/või vahendamisega seotud isikutele, kellega sõlmitud lepingutes sisaldub tingimus neile edastatava teabe konfidentsiaalse käitlemise kohta;

4.1.3. kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

4.1.4. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele);

4.2. Juhul kui kasutaja on avaldanud või edastanud teenusepakkuja kaudu andmeid, mille avaldamine rikub kolmandate isikute õigusi, on OÜ-l Nädaline õigus avaldada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.

5. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja turvalisus

5.1. OÜ Nädaline tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

5.2. OÜ Nädaline tagab isikuandmete kaitse kaudu organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.

5.3. OÜ Nädaline vastutab isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

6. Kasutaja õiguste kaitse

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;

6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

6.1.3. võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete kasutamiseks turunduslikul eesmärgil;

6.1.4. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

6.1.5. esitada pretensioon, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.6. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.7. nõuda kahju hüvitamist, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

7. Lõppsätted

7.1. OÜ-l Nädaline on õigus andmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. RS-Konto kasutamisel nõustute järgima OÜ Nädaline kehtestatud kasutustingimusi.

1.2. RS-Kontot haldab OÜ Nädaline, registrikood 10231456, juriidiline asukoht ja postiaadress Viljandi mnt. 6, 79511 Rapla.

2. Mõisted

2.1. RS-Konto – teenus, mille eesmärk on hõlbustada veebikeskkondade ja -teenuste kasutamist.

2.2. Kasutaja – RS-Kontoga registreerunud füüsiline isik.

2.3. Isikuandmed – RS-Konto kasutamisel tekkivad andmed kasutaja kohta.

2.4. RS-Konto – konto, mille abil on kasutajal võimalik kasutada teenusepakkuja veebikeskkondi ja -teenuseid.

2.5 Teenusepakkuja – OÜ Nädaline poolt välja antav ajaleht Raplamaa Sõnumid.

2.6. Veebikeskkond – teenusepakkuja hallatav internetikeskkond, millele on tasuta vaba ligipääs ja mille võimaluste kasutamiseks on tarvis olla RS-Konto registreerinud kasutaja.

2.7. Veebiteenused – teenusepakkujate hallatavad teenused, mis võimaldavad üksnes RS-Konto registreerinud kasutajatel tasu eest või tasuta lugeda ajalehti ja ajakirju eri seadmete abil (muu hulgas internetis, iPadi versioonis, Androidi versioonis jne) ning tarbida erinevaid teenuseid

2.8. Sisu – kasutaja poolt profiili ja/või veebikeskkonda lisatud ja/või üles laaditud kommentaar/kirje, artikkel, foto või video jne.

3. RS-Konto sisu

3.1. RS-Konto võimaldab kasutada teenusepakkujate foorumeid, ajalehe ja tema lisade digitaalseid väljaandeid ning muid vastavas keskkonnas pakutavaid võimalusi.

3.2. RS-Konto võimaldab kasutajal lisada ja/või üles laadida sisu eri veebikeskkondades, järgides peale kasutustingimuste ka vastava veebikeskkonna kasutustingimusi ning võttes arvesse, et kasutaja avaldatud ja/või üles laaditud sisu eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja.

3.3. RS-Konto võimaldab kasutajal hakata teenusepakkuja kaasautoriks, edastades talle avaldamiseks kommentaari/kirje, artikli, foto või video vm. Kasutaja edastatud ja/või üles laaditud kommentaari/kirje, artikli, foto või video avaldamise eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja. OÜ Nädaline ei vastuta kasutaja poolt teenusepakkujale avaldamiseks edastatud materjali kasutamise ja/või mittekasutamise eest ja/või sellest tulenevate võimalike kulude ja kahjude eest.

4. RS-Konto konto loomine ja sulgemine, teiste kontode kasutamine ja sidumine

4.1. RS-Konto teenuse kasutamiseks peab isik omale registreerima RS-Konto.

4.2. RS-Konto teenuse kasutamiseks peab kasutaja arvutis olema lubatud kasutada küpsiseid (ingl cookie), mis võimaldavad aktiivset sessiooni meeles pidada ja aitavad veebilehte navigeerida.

4.3. RS-Konto loomisega kinnitab kasutaja, et on vähemalt 16aastane RS-Konto kasutamiseks täielikult teo- ja otsustusvõimeline füüsiline isik.

4.4. RS-Konto loomiseks peab isik valima endale kasutajanime, ekraaninime ja salasõna (parooli). Soovi korral saab kasutaja siduda RS-Konto oma Google’i, Facebooki, Yahoo või Twitteri kontoga. Selliselt on tal võimalik edaspidi teenusepakkuja veebikeskkondade ja -teenuste kasutamiseks sisse logida vastavate kasutajatunnustega.

4.5. Kasutaja on teadlik, et kasutajanime ja salasõna (parooli) sattumisel kolmandate isikute valdusesse vastutab ta nende isikute poolt kasutajale võetud kohustuste täitmise või kahju hüvitamise kohustuse eest.

4.6. Juhul kui kasutaja soovib RS-Konto sulgeda, tuleb tal saata vastav sooviavaldus e-posti aadressile [email protected].

4.7. Kasutustingimuste rikkumisel on OÜ-l Nädaline õigus kasutaja konto tähtajatult sulgeda ilma kasutajat sellest ette teavitamata. OÜ Nädaline ei ole kohustatud kasutajale konto sulgemist põhjendama.

5. Kampaania tingimused

5.1. Tutvumis- ja kampaaniahinnad kehtivad paketi valiku juures toodud perioodile ja ainult püsitellimuse vormistamisel. Pärast vastava perioodi lõppu rakendub uuele tellimusele automaatselt tavahind, kui kasutaja pole enne tellimust lõpetanud. Püsitellimust on võimalik igal hetkel lõpetada võttes ühendust e-posti aadressil [email protected].

5.2. Tasutud perioodi eest tagasiarveldust ei tehta.

9. Kasutaja profiil

9.1. Domeeniaadressil [email protected] säilitatakse kõigi kasutajate profiilid ja tegevused ning need on avalikkusele nähtavad seni, kuni kasutaja ei ole oma seadeid muutnud.

9.1.1. Profiilis kuvatakse kasutaja poolt avalikuks muudetud andmed, sh vaikimisi on alati nähtav ekraaninimi ja avatar (foto). Kasutajal on võimalik andmeid alati muuta ja lisada.

9.2. OÜ Nädaline ei vastuta kasutaja profiilis avalikustatud andmetega seotud asjaolude eest, samuti sellest tulenevate võimalike kulude ja kahjude eest.

9.3. Isikuandmete töötlemisel kohaldatakse OÜ Nädaline isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

10. Nõuded sisule

10.1. RS-Konto vahendusel ei ole lubatud avaldada ega esitada teenusepakkujale avaldamiseks sisu, mis on:

10.1.1. kuritahtlik, eksitav, ähvardav, vägivalda või vaenu õhutav ning rassilist, usulist, sotsiaalset, rahvuslikku ja soolist diskrimineerimist propageeriv;

10.1.2. eetikanormide ning hea tavaga vastuolus, sh solvav, au ja väärikust alandav;

10.1.3. autori-, omandi-, andmekaitse- või muid isikuõigusi rikkuv;

10.1.4. reklaamisisuga;

10.1.5. pornograafilise või muu ebasündsa sisuga;

10.1.6. muul viisil Eesti Vabariigi õigusaktidega vastuolus.

10.2.OÜ Nädaline jätab endale õiguse eemaldada RS-Konto vahendusel kasutaja poolt avaldatud sisu, mis on vastuolus kasutustingimusega. OÜ Nädaline ei ole kohustatud kasutajale sisu eemaldamist põhjendama.

10.3. Juhul kui kasutaja avaldatud sisu või tema poolt teenusepakkujale edastatud sisu avaldamiseks puudus kasutajal õigus või selle avaldamisel rikuti kolmandate isikute õigusi, võib OÜ Nädaline edastada kasutaja isikuandmed isikule, kelle õigusi avaldamine rikkus.

10.4. Kasutaja kannab OÜ-le Nädaline isikliku varaga kogu kahju (sh õigusabikulud), mis tekib kolmandate isikute poolt nõuete esitamisega OÜ Nädaline või teenusepakkuja vastu, tingituna kasutaja poolt RS-Konto vahendusel avaldatud, üles laaditud ja/või teenusepakkujale edastatud sisust.

11. Lõppsätted

11.1. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega RS-Konto toimimisse ja/või tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Keelatud on igasugune tegevus, millega võib kaasneda RS-Konto süsteemi ülekoormamine või toimimise häirimine.

11.2. OÜ-l Nädaline on õigus RS-Konto kasutustingimusi ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kasutustingimuste ühepoolse muutmise põhjuseks võib olla vajadus kõrvaldada vastuolu seadusega, viia kooskõlla veebikeskkondade või -teenuste vajaduste ja võimalustega vmt.

11.3. RS-Konto kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Pärnu Maakohtus, lähtudes käesolevatest tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.