Meist

Raplamaa Sõnumitest

Ajaleht Raplamaa Sõnumid on kord nädalas (kolmapäeviti) ilmuv poliitiliselt ja majanduslikult sõltumatu väljaanne, mille missioon on koguda ning avaldada Rapla maakonda puudutavat informatsiooni, olla tribüüniks erinevate ühiskonnaelu puudutavate seisukohtade esitajatele ning seista niimoodi demokraatia arengu eest. Raplamaa Sõnumid toetab maakonna kultuurielu arendamist ja maakonna (lähi- ja ka kaugemat) minevikku kirjeldavate materjalide kogumist ning korrastamist.
Leht asutati 1992. aasta oktoobri viimastel päevadel nädalalehena ja kandis siis nime Nädaline. Maakonnalehe staatuses oli tol ajal ajaleht Ühistöö, mille asutamisaasta on 1951. Nädalise eelkäija oli siiski 1992. aasta veebruaris ajakirjanike loodud aktsiaseltsi Lehtline ja AS Eesti Kaubakompanii ühise ettevõtmisena asutatud nädalaleht Nädalaring, mis lõpetas ilmumise sama aasta oktoobris.

1996. aastast on Nädaline ainus kogu Rapla maakonda kattev ajaleht. Alates 3. aprillist 2012 jätkas Nädaline ilmumist uue nimega, mis on Raplamaa Sõnumid.
Raplamaa Sõnumid ilmub kord nädalas, igal kolmapäeval 32–24-leheküljelise lehena. Trükib Printall AS. Ajaleht Raplamaa Sõnumid on müügil Raplamaal ja Tallinnas. Raplamaa Sõnumid on alates 1995. aastast Eesti Meedialiidu liige ja selle kaudu ka Pressinõukogu liige.

Raplamaa Sõnumite lisalehed

Koduloolise sisuga kord kuus ilmuv lisaleht jätkab 1959. aastal ilmuma hakanud Rapla Koduloolase poolt alustatud maakonna minevikku tutvustavate artiklite ja uurimuste avaldamist. Meie lehes ilmus kodulooline lisa pikka aega Mõeldes Tagasi nime all. Selle toimetajad on olnud omal ajal Viio Aitsam, Juhan Märjama ja Tiia Truu. Alates 19. veebruarist 2011 kannab lisa taas Koduloolase nime. Toimetaja Tõnis Tõnisson,

tel 48 92 244; 5303 5799.

Raplamaa Sõnumite Käsitöölane on kord kuus ilmuv lisaleht kõigile käsitööhuvilistele, aga ka kõigile teistele lugejatele. Lehe esimene number ilmus 23. jaanuaril 2013, idee autor ja esimene toimetaja oli Haldi Ellam. Tema järel toimetas lehte mõnda aega Katri Reinsalu. Lehest saab ammutada teadmisi nii uute kui ka vanade käsitöövaldkondade, samuti nendest vaimustuses olevate inimeste kohta ning lisaks praktilisi nõuandeid käelise tegevuse kaudu käsitööpisikuga nakatumiseks. Praegune toimetaja on Helerin Väronen.

KuKiTeMuKi (lahtiseletatult: Kunst-Kirjandus-Teater-Muusika-Kino) on kord kuus ilmuv kultuurilisa, mille idee autor ja esimene toimetaja oli Stina Andok. Lehe esimene number ilmus 18. aprillil 2018. Stina eemal olles on KuKiTeMuKit toimetanud Mari Tammar.

Keskkonnateemasid käsitlev lisa ilmub 10. aprillist 2019. Idee autor ja esimene toimetaja oli Vivika Veski. Vivika lahkumise järel võttis Roheliste Sõnumite toimetamise enda õlule Katri Reinsalu.

on ilmunud vastavalt vajadusele koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Haigekassaga eesmärgiga teha terviseedenduslikku tööd maakonnas. Toimetajad Ülle Laasner,  Stina Andok ja Katri Reinsalu.


Sõltumatu kohaliku ajalehe definitsioon

Sõltumatul kohalikul uudismeedial on ajakirjanduslik sisu, sh uudised, intervjuud, arvamusartiklid, meelelahutuslikud rubriigid jm. Kohalik uudismeedia ilmub digitaalselt või paberil ja selle juurde võivad kuuluda kas regulaarselt ilmuvad lisad või teenustööna üldise hinnakirja alusel kokku pandud erid. Kui tegemist on ajalehega, ilmub see vähemalt üks kord nädalas. Kohalik uudismeedia keskendub ühe kindla piirkonna (kihelkonna, maakonna, valla) elu kajastamisele, jälgides paralleelselt sellega ka kogu riigis (majanduses, kultuuris, poliitikas jm.) toimuvat. Sõltumatu kohalik uudismeedia ilmub erakapitali toel, ei ole seotud kohalike omavalitsustega ega sõltu ühestki poliitilisest liikumisest ega erakonnast. Kohaliku uudismeedia toimetuse töötajad ei osale omavalitsuste ja erakondade väljaannete sisu tootmises. Kohaliku uudismeedia toimetuse koosseis ja põhiautorite ring on avalik. Valdava osa kohaliku uudismeedia ajakirjanduslikust sisust loovad ajalehe koosseisulised töötajad. Kohalik uudismeedia järgib Eesti ajakirjanduseetika koodeksit ja ajakirjanduses kehtivaid hea tava reegleid.

Kinnitatud Eesti Meedialiidu aastakoosolekul 9. detsembril 2020. a.

Raplamaa Sõnumite ajakirjanduseetika

Sõltumatu lehena ei luba Raplamaa Sõnumid enesele eelarvamuslikku suhtumist edastatavasse materjali. Mõjuvõim, mida Raplamaa Sõnumid evib, kohustab toimetuse töötajaid kaitsma lehe eetikat ning olema ja jääma õiglasteks, täpseteks ja ausateks ajakirjanikena ja inimestena. Me ei kasuta oma ametiseisundit ja meie valduses olevat informatsiooni ära isikliku kasu saavutamiseks. Me peame enesestmõistetavaks, et iga tõsine seaduserikkumine lõhub meie lehe terviklikkust ning on seega lubamatu. Niisamuti peame üldarusaadavaks, et ka seaduslikult mittekaristatavad, ent ebaprofessionaalsed teod võivad kahjustada ajalehe mainet.

Ajakirjaniku töö

Ajakirjanik peab püsima publiku poolel ning edastama, mitte aga tegema uudiseid. Uudiste jaoks andmeid hankides ei ole mõeldav esineda ühegi teise elukutse (politseinik, arst, sotsiaaltöötaja jne) esindajana, vaid ainult ajakirjanikuna. Ametiseisundi, informatsiooni valdamise või Raplamaa Sõnumite nime ärakasutamine isikliku kasu saavutamiseks on lubamatu. Samuti on lubamatu vaid asjassepühendatuile teadaoleva informatsiooni illegaalne kasutamine, petmine, varjatud reklaam ja kellegi teise töö kasutamine ilma asjakohase viiteta.

Ajakirjaniku põhimõtted

  • Raplamaa Sõnumite töötajad ei võta vastu ülesandeid, kutseid, kingitusi, tasuta reise vms, mis võivad muuta kaheldavaks ajakirjaniku iseseisvuse ja mõttevabaduse.
  • Ei kirjuta kunagi oma veendumuste vastu ega võta endale alandavaid ülesandeid. Kui selleks sunnitakse, jääb ajakirjanikule õigus keelduda.
  • Ei lase end mõjutada, kui keegi tahab takistada või piirata õigustatud publitseerimist.
  • Suhtub uudisteallikatesse alati kriitiliselt ja kontrollib kõiki fakte ning numbreid nii põhjalikult kui võimalik.
  • Ei avalda asjaolusid, mis rikuvad eraelu puutumatust, kui üldsuse huvid nende valgustamist ei nõua.
  • On ettevaatlikud, rääkides kuriteoohvritest, enesetappudest ja enesetapukatsetest.
  • Ei võltsi pildi sisu lõikamise, montaaži või ebakorrektse allkirjaga.
  • Ei rõhuta pealkirjas ega tekstis asjaosaliste päritolu, rassi, rahvust või sugu, kui see on tähtsusetu või võib halvustavalt mõjuda. Sama põhimõte käib ametiala, poliitilise kuuluvuse ja usu kohta.
  • Väldib oma kirjutistes (ka fotodes) otsest ja varjatud reklaami. Ajaleht töötab oma lugejate huvides, mitte firmade äriagentuurina. Reklaamlood ilmuvad ainult väljaostetud pinnal ja kannavad vastavat märget.

Informatsiooniallikad

Raplamaa Sõnumid avaldab sündmuste kohta käiva tõe niisuguses ulatuses, milles seda ollakse võimelised teada saama. Toimetuse töötajad avalikustavad oma informatsiooniallikad, niipalju kui see on vähegi võimalik. Kui on aga kellegagi kokkulepe, et teabeallikat kaitstakse, ei tehta tema isikut teatavaks kellelegi väljaspool toimetust. Enne informatsiooni vastuvõtmist ilma täieliku allikaviite avaldamise loata, peab ajakirjanik mõistlikul viisil niisugust luba taotlema. Kui nõusolekut ei anta, tuleb kaaluda informatsiooni hankimist mujalt. Kui seegi on võimatu, tuleb paluda luba avaldada allika anonüümseks jäämise soovi põhjus ning lülitada see artikli teksti. Mingi viide informatsiooni andnud isiku identiteedile on aga peaaegu alati võimalik (tööala, ametipositsioon vms), ning see tuleb ka anda. Olukorras, kus viide informatsiooni andnud isikule või tema lähedastele võib kahju tuua, jääb toimetusele õigus viiteid mitte teha. Küll aga avalikustatakse infoallikas kohe, kui selgub, et tegemist on laimu või muul kujul ebaeetilise taotlusega. Teistest lehtedest ja meediakanalitest võetud materjal peab alati olema varustatud allikaviitega. Plagiaat on üks ajakirjanduse andestamatumaid patte.

Arvamused

Raplamaa Sõnumid hoiab oma külgedel lahus uudised ja arvamused, aktsepteerides lugeja õigust uudistes avaldatavatele faktidele ning ka arvamustes (juhtkirjas) avaldatavatele seisukohavõttudele. Kui uudisele on lisatud analüüs või kommentaar, peavad need olema selgelt pealkirjastatud. Reklaami sisaldavatele uudistele ja artiklitele peab olema samuti lisatud vastav märge, selgitamaks lugejale, et tegemist on kommertstekstiga. Reklaamartiklite tellimine käib reklaamitoimetuse kaudu.

Õiglus ja maitse

Raplamaa Sõnumid peab ennast õiglaseks ajaleheks ja selle põhimõtte järgimine on toimetuse liikmetele enesestmõistetav. Raplamaa Sõnumite artiklitest ei jäeta välja tähendusrikkaid ja kaalukaid fakte, ei asendata neid tähtsusetu informatsiooniga, ei juhita lugejat (teadlikult või ebateadlikult) eksiteele. Artiklites süüdistatavate ja rünnatavate isikute arvamused kuuluvad avaldamisele – vastandlike vaadete väljaselgitamine on meie jaoks enesestmõistetav tava. Isikud, kes juhivad tähelepanu meie vigadele, väärivad lugupidavat ärakuulamist. Raplamaa Sõnumid respekteerib head maitset ja sündsust. Me väldime teotusi ja nilbusi, välja arvatud juhul, kui nende kasutamine on loo tähenduse seisukohalt niivõrd vältimatu, et see läheks nende sõnadeta kaotsi.

Huvid ja suhted

Raplamaa Sõnumite arvates teenib riigi ja ühiskonna huve parimal viisil võimalikult laialdane informatsioonilevi. Riigiametniku väidetav riigi huvide eest seismine ei ole automaatselt võrdsustatav riigi huvidega. Alama astme ametniku väidetav ühiskonna huvide eest seismine ei ole automaatselt võrdsustatav ühiskonna huvidega. Raplamaa Sõnumid ei nõustu ametnikega, kes väidavad, et üldsus võib ühte või teist vääriti mõista. Toimetus on seisukohal, et avalikud tegelased peavad harjuma end väljendama nii, et neid võib tsiteerida või refereerida. Oma kohuse täitmisel riigi ja ühiskonna ees ei lähtu Raplamaa Sõnumid omaniku erahuvidest. Nende huvisid (motiive), kes oma vaateid meile peale suruvad, tuleb pidevalt uurida, andes endile aru, et need võivad olla nii õilsad kui alatud, nii silmanähtavad kui varjatud. Raplamaa Sõnumite toimetuse liikmed peavad vältima lehe ja isiklike huvide vastuolu või niisuguse vastuolu näivust. Raplamaa Sõnumid püüab säilitada sõltumatust oma informatsiooniallikatest ning mis tahes erahuvidest. Suure ettevaatusega tuleb suhtuda siduvatesse suhetesse nendega, kelle positsioon teeb neist võimalikud ajakirjandusliku huvi ja uurimise objektid. Toimetuse liikmete isiklik ega kutsealane käitumine ei tohi heita varju ajakirjaniku elukutsele ega Nädalisele.

Materiaalsed huvid

Lühiajalised tehingud kaupade või väärtpaberitega, mille firmast ajakirjanik teeb parajasti lugu, ei ole lubatud. Samuti on lubamatu anda kellelegi sellist informatsiooni pakutava või kirjutatava kohta, mis võiks mõjutada mõne väärtpaberi või tehingu (lepingu) hinda. Tuleb vältida ka pelka näilikkuse võimalust, millest võiks jääda mulje, nagu saaksid toimetuse töötajad omakasupüüdlikult ära kasutada uudislugude või plaanide mis tahes oletatavat mõju millegi ostetava või müüdava turul.

Poliitika

Igasugune poliitiline tegevus, peale osalemise valimistel, vajab väga hoolikat läbimõtlemist seoses mõjuga, mida see võib avaldada meie tööle erapooletu uudisteabe edastajana. Nädalisest ei tohi saada ühegi poliitilise jõu häälekandja.

Avalikud esinemised

Kui esindatakse Raplamaa Sõnumeid või publik võib oletada, et seda tehakse, tuleb kanda hoolt, et lehte ei seostataks tahtmatult mõne konkreetse eesmärgi taotlejate, ühiskonnagrupi või poliitilise rühmitusega.

Kaastöö teistele väljaannetele

Toimetuse liikmed ei tee vabakutselistena kaastööd ühelegi teisele väljaandele (meediakanalile) ilma peatoimetaja loata. Selline luba antakse vaid juhul, kui Raplamaa Sõnumid ei ole antud loost huvitatud või kui seda edastab meediakanal, mis Nädalisega ei võistle. Ei võeta vastu töid ega honorare, mida võiks tõlgendada varjatud mõjutusvahenditena.

Kutsetöö-väline tegevus

Igasugune, nii tasustatud kui ka tasustamata tegevus, mis võib olla takistuseks toimetuse liikme objektiivsusele või tööülesannete täitmisele Nädalises, vajab kooskõlastamist peatoimetajaga. Eriti valvsalt tuleb suhtuda siduvatesse lubadustesse või olukordadesse, kus mitte niivõrd isiklikud teadmised ja oskused, vaid just kuulumine Nädalisse on ajendanud neid, kes soovivad osalemist mingis tegevuses.

Need reeglid ei ole viimane tõde antud küsimusis. Sattudes olukorda, kus käitumisliin on ebaselge, tuleb probleemi arutada kolleegide ning peatoimetajaga ja lahendada see Raplamaa Sõnumite huve kõige paremini arvestades.

Parandatud ja täiendatud toimetuse koosolekul 7. detsembril 2005.


Teksti- ja andmekaeve klausel

Tekst, graafika, pildid, veebidisain, heli ja mis tahes muu selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigusega. Nädaline OÜ jätab endale kõik õigused sisule, sealhulgas õiguse kasutada sisu teksti- ja andmekaeve eesmärgil (viide Eesti autoriõiguse seaduse § 192 ja DSM-direktiivi artiklile 4). Täiendavaks selgituseks, et ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud kasutada ega ka hõlbustada ega lubada käesoleva veebisaidi ja/või mis tahes sisu kasutamist mis tahes muul eesmärgil, see hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult, sisu kraapimist või sisu reprodutseerimist, muutmist, sellest kogumike või väljavõtete tegemist, teksti ja andmete koondamise, analüüsi või kaevandamise eesmärgil või mis tahes ärilisel eesmärgil.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)