Tellimistingimused

 1. Üldised mõisted
  1. Tellija – perioodilise väljaande tellimuse vormistaja.
  2. Väljaanne – ajaleht “Raplamaa Sõnumid”
  3. Väljaandja – OÜ Nädaline
 2. Tellija kohustused
  1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed – ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, linna/asula/ või küla/maakond,postiindeks), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.
  2. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed.
  3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 2.1. fikseeritule, ei garanteeri Väljaandja Väljaande nõuetekohast kojukannet.
  4. Tellija omab turvalist, väljaande mõõtmetele vastavat, ligipääsetavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti, mille ava minimaalsed mõõtmed on 230 x 20 mm (pikkus, laius).Tellija tagab turvalise,talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile Väljaande ilmumispäeval alates kella 6.00.
  5. Juhul, kui ei ole täidetud punktis 2.4. toodud tingimused, ei garanteeri Väljaandja nõuetekohast Väljaande kojukannet.
  6. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult. Vastasel juhul ei garanteeri Väljaandja nõuetekohast Väljaande kojukannet.
  7. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud üldiste tellimustingimustega ja Tellija isikuandmete töötlemise korraga ning kohustub neid täitma.
 3. Tellija õigused
  1. Tellijal on õigus saada Väljaanne tema tellitud perioodiks, tellimuses näidatud aadressile.
  2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja sätestatud hinnaga ja käesolevas üldistes tellimistingimuses fikseeritud tingimustel.
  3. Tellijale saadetav Väljaanne peab olema korrektne ja komplektne ning vastama käesolevas üldistes tellimistingimustes fikseeritud tingimustele.
  4. Tellijal on õigus esitada Väljaande kojukannet ja Väljaannet ennast puudutavaid pretensioone kas Väljaandja või Vahendaja klienditeenindusse.
  5. Tellijal on õigus avaldada soovi tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus.
  6. Tellijal on õigus oma tellimus ümberadresseerida, selleks tuleb esitada soov Väljaandjale telefoni, e-posti või kirja teel. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10. tööpäevapeale vastava teate saabumisest.
 4. Väljaandja kohustused
  1. Juhul, kui Tellija täidab kõiki käesolevate üldiste tellimistingimuste punktis 2 fikseeritud kohustusi, garanteerib Väljaandja tellimuse täitmise ning õigeaegse kojukande.
  2. Väljaandja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande.
  3. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
  4. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
  5. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki käesolevates üldistes tellimistingimistes talle pandud kohustusi, kohustub Väljaandja saamata jäänud päevade võrra tasuta pikendama Tellija tellimuse lõpu kuupäeva.
 5. Väljaandja õigused
  1. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused. Soovituslikult teavitab Väljaandja tellimishinna ja -tingimuste muudatustest Tellijat 14 päeva enne nende jõustumist või muutumist.
  2. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest 7 päeva enne jõustumist.
  3. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevas üldistes tellimistingimustestalle pandud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Väljaande kojukannet.
  4. Väljaandjal on õigus nõuda Tellijalt punktide 2.1 ja 2.4. täitmist. Kui Tellija ei täida nõudeid 14 päeva jooksul on Väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada.
  5. Väljaandjal on õigus kasutada punktis 2.1. nimetatud Tellija kontaktandmeid erinevate pakkumiste tegemiseks Väljaandja oma toodete osas. Kui Tellija ei soovi eelnimetatud pakkumisi, tuleb Tellijal sellest informeerida Väljaandjat kirjalikult.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted reguleerivad füüsilise isiku andmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi füüsilise isiku suhetes Nädaline OÜ

 1. Mõisted
  1. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse Isikuandmeid.
  2. Isikuandmete töötlemine – igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine.
 2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted
  1. Volitatud töötleja töötleb Isikuandmeid selleks, et:
   1. täita kohustusi toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
   2. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
   3. täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
  2. Volitatud töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid.
  3. Volitatud töötlejal on õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi
  4. Volitatud töötleja järgib Isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid.
 3. Isikuandmete kaitse ja vastutus
  1. Volitatud töötleja tagab Isikuandmete kaitse läbi kõikvõimalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.
  2. Volitatud töötleja kannab vastutust isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.