Kabala koolis hakatakse loovainetes kasutama mitteeristavat hindamist

0
293

Uuest õppeaastast (2021/2022) rakendatakse Kabala Lasteaed-Põhikoolis 2.- 8. klassi õpilastele loovainetes mitteeristavat hindamist.

Õppeained, mis edaspidi saavad numbrilise hinde asemel kas A (arvestatud) või MA (mittearvestatud) on: kehaline kasvatus, muusika, kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus, tööõpetus, 5. klassi arvutiõpetus ning III kooliastme loovtöö.

Mitteeristava hindamise puhul määratakse tase, millele vastamise või mille ületamise korral hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga „arvestatud” ning millest madalamal tasemel tulemus hinnatakse ebapiisavaks sõnadega „mittearvestatud”. Kaheastmelist skaalat kasutatakse eesmärgiga hinnata, kas õpitulemused on nõutaval tasemel saavutatud, kuid nende omandamise taset pole vajalik eristada.

Alates sügisest hinnatakse sõnaga „arvestatud“ („A“)  suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust, kui see ületab või vastab määratud nõutaval miinimumtasemel omandatud õpitulemusele.

Sõnaga „mittearvestatud“ („MA“) hinnatakse suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust, kui see on nõutavast madalamal tasemel, või sooritamata.

9. klassis hinnatakse kõiki õppeaineid ka edaspidi viiepallisüsteemis, kuna põhikooli lõputunnistusel peavad olema numbrilised hinded.

Üha rohkem on koole, kus võetakse mitteeristav hindamine kasutusele ja Kabala koolis usutakse, et sellega paraneb õpilaste õpimotivatsioon loovainetes ja koos liigutakse kaasaegsema hariduse andmise ja selle hindamise suunas.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare