27.7 C
Rapla
Teisipäev, 28 mai 2024
ArtikkelKohila haridusseminar pakkus häid ideid

Kohila haridusseminar pakkus häid ideid

Meeri Ehandi, Kristina Mägi

Selleks, et väärtustada, mis meie valla haridusasutustes on omanäolist ja põnevat, muuta nähtavamaks asutuste tugevused, korraldasime 25. oktoobril haridusseminari Kohila gümnaasiumis.

Seminari päevakava oli tihe. Päeva esimesel poolel oli igal valla haridusasutusel võimalus oma asutust ning parimat praktikat tutvustada. Nii rääkis Kohila gümnaasiumi arendusjuht Janika Volga projektõppest koolis, kus noored õpivad projekti läbi viima alates ideest, eelarvest, vahenditest, partnerite leidmisest kuni teostuseni, kusjuures see projekt peab olema kogukonna ning noorte jaoks oluline. Kui tuua vaid mõned näited, on rajatud kooli juurde väli-pinksilaud, kogutud toetust loomade varjupaigale, korraldatud spordiüritusi ning COVID-i karantiini aegu teostus projekt õpetajate digipädevuste toetamiseks “Appi, mu arvuti ei tööta!”.
Kristina Mägi jagas Sipsiku lasteaia kogemust, kui lihtsalt saab tulevikuoskusi läbimõeldud ja mõtestatud igapäevategevuste abil lasteaias suurepäraselt kujundada. Oluline on järgida lapsest lähtuvat mõtteviisi. Selleks on oluline luua organisatsioonis ühtne väärtus- ja inforuum, mis omakorda eeldab meeskonnalt järjepidevat sisulist tööd ja kaasamist.
Hea näide selle kohta, et kriisid viivad innovaatiliste lahenduste leidmisele ja kasutuselevõtule, oli Kohila Männi lasteaia meeskonna (direktor Ragne Pesur, õpetajad Monika Valdre ja Mirjam Kilk) tutvustus laiendatud juhtkonna süsteemist, kus tavapärast õppealajuhataja ametikohta ei ole ning juhtkonda on hoopis kaasatud kaks õpetajat ja üks assistent. Süsteemi tugevusteks peavad nad kiiremat ja tõhusamat infovahetust, heade praktikate ja võimalike probleemide varajast märkamist, enam kokkupuutepunkte kõige olulisema ehk lapsega ja laialdasemat koostööd.
Kohila valla haridusasutustest pälvis Rohelise Lipu tunnustuse kõige esimesena Sutlema lasteaed Linnupesa. Teekonda tunnustuseni, häid nõuandeid teistele sellel teel ja laste keskkonnateadlikkuse arengut toetavaid tegevusi tutvustas direktor Kaire Pari. Loodus ja keskkonnateemad on siin lasteaias fookuses olnud algusest peale, nüüd juba 20 aastat. Rohelise Kooli programmiga liitumine oli loomulik ning igati lasteaia väärtustega kokkukõlav ja lasteaiaperele arendav protsess.
Prillimäe Põnnipere lasteaia õppejuht Kätlin Varandi tutvustas asukohalt igati õuesõpet toetavas keskkonnas asuvat lasteaeda ning parimaid praktikaid terviseedenduse vallas. Põnnipere eesmärk on liikuda terviseedenduses teema- ja projektidepõhistest tegevustest meelsuseni ehk läbiva tegevuskultuurini.
Anu Nigesen rääkis tuge vajavast lapsest ning tema toetamise süsteemist Kohila mõisakoolis. Teekonnal eelkoolist kuni põhikooli lõpuni toetab last eksperthinnangute süsteem, kus õpetajad kaks korda aastas hindavad lapse akadeemilist ja ka sotsiaalset toimetulekut koolis kindla hindamisskaala järgi. Tulemusena vormub pilt sellest, millised näiteks on lapse võimed, kas ta õpib võimetekohaselt, millised on tema suhted eakaaslastega ja milline on eakaaslaste suhtumine temasse. Lisaks skaalale on väga väärtuslik sõnaline tagasiside õpetajatelt.
Meil kõigil on oma anne ja selle ande kaudu me saame mõjutada inimesi ja maailma. Et annet avastada ja toetada, selleks on üldhariduskoolidele partneriks huvikoolid ja huviringid. Päeva ettekannete vooru lõpetas Inga Heamägi, kes tutvustas Kohila kunstide kooli ning formaal- ja mitteformaalõppe lõimimisvõimalusi.
Kohila valla esimesel haridusseminaril osales sada inimest, peamiselt Kohila valla haridusasutustest, kuid oli ka külalisi naaberomavalitsustest. Esmane tagasiside on olnud tunnustav. Korraldusmeeskonnaga oleme analüüsinud ja juba mõelnud läbi, mida saab järgmisel korral teha teisiti, et seminar oleks sisult tihedam, huvitavam, kõnetaks nii lasteaia kui ka kooliperet. Läbiviidud töötoad osutusid väga populaarseteks ning tagasiside põhjal püüame järgmisel korral kujundada kava nii, et suurem osakaal oleks pigem praktilistel töötubadel kui teoreetilistel loengutel.
Tagasiside küsitlustest oleme juba saanud ka mõtteid esinejate osas, samas on väga oluline anda oma inimestele võimalus esineda, sest siis mõtestatakse enam oma tegevusi, saadakse tagasisidet ja häid ideid, tiheneb koostöö ja suureneb ühtse hariduspere tunne.
Üle-eestilisi seminare ja konverentse on palju, meie jaoks on oluline anda võimalus oma inimestele õppida ja areneda. Samuti on oluline saada uusi teadmisi ning kuulata eksperte väljastpoolt, ehk tuleks leida tasakaal, mis viiks edasi ja hoiaks seminari osalejate jaoks huvitava ja tähenduslikuna.
Seminari ühise korraldamise ja tulemuse nimel pingutamisega hakkasid meie haridusasutused rohkem koostööd tegema ja omavahel tihedamalt suhtlema. See on väga väärtuslik ja vajalik. Seminari tulemusel oleme rohkem kursis Kohila valla haridusasutuste suundade ja tegutsemise põhimõtetega. Koostöös peitub jõud ning me veendusime, et siin Kohilas on hea meeskond, kellega saab teha suuri tegusid.

*

Koostöine ja innovaatiline haridus

Aastatel 2021-2022 on Kohila vald osalenud URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektis “Koostöine ja innovaatiline haridus”. See projekt ühendab kaheksat omavalitsust: Kohila, Saue, Rae, Kambja, Elva, Viru-Nigula valda, Narva linna ja Tallinna. Eesti võrgustikuprojekt on jätk Euroopa kuue linna koostöövõrgustiku projektile URBACT III On Board, mille eesmärk oli ellu viia haridusuuendusi ning haridusasutuste ja kogukonna koostöös edendada noorte ettevõtlikkust ja milles osales Eestist Tallinn.
2021. aastal käivitunud projekti raames tutvustab Tallinn omavalitsustele kogemust, mille ta sai On Board võrgustikus, ning kõik projektis osalevad omavalitsused tutvustavad omi parimaid praktikaid ning saavad õppida üksteiselt eesmärgiga luua kohapeal koostöövõrgustik hariduse heaks.
Igal omavalitsusel on oma fookusteema, mida teistele tutvustada. Näiteks juunis võõrustasime partnereid Kohilas ning fookus oli alusharidusel, täpsemalt, kuidas toetada lasteaedades laste ettevõtlikkuse ja tulevikuoskuste kujunemist, samuti koostöö haridus-, huviharidus- ja noorsootööasutuste vahel.
Kohila valla haridus- ja noorsootööasutuste ühine eesmärk on tihedam koostöö ja sünergia, mis toetab üksteiselt õppimist, uute lahenduste väljatöötamist ja rakendamist. See tegus aasta on meie haridusasutuste juhte ning asutusi ühendanud projekti erinevate tegevuste kaudu. Aasta jooksul oleme külastanud partneromavalitsusi, käinud noorsootöö keskustes ja haridusasutustes, tutvunud üksteise parimate praktikatega, kogunud ideid ning näinud palju põnevat ja inspireerivat.
Samal ajal süvenes üha enam teadmine, et meil siin Kohilas on väga omanäolised, erinevate tugevustega haridusasutused ning meil on, mida omavahel jagada. Kevadeks oli plaan seminar korraldada küps. On ju hästi teada, et kui sa tutvustad teistele oma tegevusi, mõtled hoolega läbi ja analüüsid, mida kuidas rääkida, saavad omad mõtted selgemaks, tekivad uued ideed, kuidas saaks veel paremini jne. Selline seminar on rikastav nii esinejatele kui ka kuulajatele ning töötubades osalejatele.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare