10.6 C
Rapla
Laupäev, 18 sept. 2021

„Volikogu esimees on unustanud koostöö“

Stina Andok / foto: Siim Solman.

Aprillikuu korralisel Märjamaa vallavolikogu istungil loeti ette seitsme volikogu liikme umbusaldusavaldus volikogu esimehele Urmas Kristalile.

17. aprillil toimus korraline Märjamaa vallavolikogu istung, mille järel teatati Märjamaa valla kodulehel, et enne päevakorra juurde asumist palus volikogu liige Harri Jõgisalu sõna ning luges seejärel ette seitsme volikogu liikme umbusaldusavalduse volikogu esimehele Urmas Kristalile.
Umbusaldusavalduse esitajad on volikogu liikmed Valimisliidust Märjamaa: Harri Jõgisalu, Marika Hiiemaa, Merlin Suurna, Teet Tomson, Raivi Laaser, Helve Riitsaar ja Kristi Kivisild ning see on ajendatud järgmistest asjaoludest:
– Urmas Kristal on astunud Vabaerakonna liikmeks sellest valimisliitu ja volikogu teavitamata;

– Urmas Kristali tööalases tegevuses puudub algatusvõime, avatud, süsteemne, järjepidev ning koordineeritud lähenemine oma tööülesannete täitmisse ja volikogu juhtimisse;

– Urmas Kristal ei korralda volikogu tööd lähtuvalt seadusandliku ja täidesaatva võimu lahususest.

Seadusest tulenevalt jõuab umbusaldusavalduse avaldamine sisulise aruteluni järgmisel volikogu istungil, mis toimub maikuus.

Puudub süsteem ja selge visioon

Umbusaldusavalduse allkirjastanud volikogu liikmed edastasid ajakirjaniku täpsustavatele küsimustele oma ühised selgitused, mis ei ole käesolevas artiklis tervikuna kajastatud. Nad leiavad, et volikogu ei saa olla vaid pitsatiks otsustele ja määrustele, vaid eelnõude menetlemine volikogus eeldab arutelude toimumist, tõhusat ning arusaadavat menetlust. Volikogu liikme kohustus on kogu valimisperioodi jooksul parimal võimalikul moel esindada mitte ainult oma valijate huve, vaid seista hea kogu vallarahva käekäigu eest.
„Umbusaldusavaldus ei sündinud üleöö, vaid sellele eelnes enam kui kolmekuuline periood, mille jooksul toimusid valimisliitu kuuluvate volikogu liikmete sisearutelud ning lahendusettepanekute otsimine ja pakkumine. Kuna volikogu esimees ei arvestanud ega jaganud samu seisukohti valimisliidu koostöö tõhusamaks toimimiseks ning ei arvestanud volikogu tulemuslikuks juhtimiseks pakutud lahendustega, tehti talle seitsme valimisliidu volikogu liikme poolt ettepanek volikogu esimehe kohalt tagasi astuda,“ põhjendavad allakirjutanud avalduse tegemist.
Üheks ajendiks umbusaldusavalduse esitamisel oli Urmas Kristali astumine Vabaerakonna liikmeks ilma sellest volikogu teavitamata. „Erakonda astumine ei ole umbusalduse algatamise ainus või peamine põhjus, kuivõrd see on iga inimese vaba valik. Poliitilistest veendumustest ja uuest juhtivast ametikohast ning suurenenud kohustustest mitteteavitamine peegeldab aga hoolimatut suhtumist teistesse valimisliidu liikmetesse ja volikogu töösse tervikuna,“ põhjendavad umbusaldusavalduse esitajad.
Nad selgitavad ka, et poliitikat ei saa nende hinnangul teha selgete eetiliste põhimõteteta. Poliitika ja eetika võtmeküsimused puudutavad ausust, usaldust, võimu eesmärgipärast kasutamist ja ühiste otsuste täideviimise nimel töötamist: „Avatud koostöö ja tõstatatud küsimuste ning probleemide arutelukultuur eeldab juhilt soovi püsida pidevalt dialoogis. Kahjuks need põhimõtted ja kokkulepped valimisliidu siseselt volikogu esimehe jaoks ei kehtinud.“
Teiseks ajendiks olid sisulised puudused volikogu esimehe Urmas Kristali tööalases tegevuses. Avaldusele allakirjutanud selgitavad, et üksikute näidete toomine ei avaks kujunenud olukorra täielikku sisu ja põhjuseid. „Üheks läbivaks puuduseks on olnud asjaolu, et volikogu töö on süsteemitu ja puudub selge visioon vallavolikogu ja vallavalitsuse vahelisest koostööst vallaelanike heaolu parendamisel. Volikogu peab sisulise ja eesmärgipärase töö asemel tegelema ebaühtlase planeerimise tagajärgedega ning pideva „tulekahjude kustutamisega“.
Eelnimetatu piirab volikogu liikmetel ja nende kaudu ka valla elanikel eelnõude arutelul osalemist. Eelnõud erinevates küsimustes lisatakse päevakorda kiirustades ning puudub volikogu esimehe poolne hinnang nende mõistliku menetlemise võimalikkuse kohta. Eraldi küsimus on menetlusreeglitest kinnipidamise jälgimine ja tagamine, ennekõike eelarve distsipliini puudutavas osas. Arupärimistele ja ettepanekutele vastamises puudub järjepidevus ning kontroll,“ kirjutavad nad selgituseks.
Kolmas põhjendus puudutab seadusandliku ja täidesaatva võimu lahusust. Allakirjutanute sõnul on võimude lahususe põhimõtte kohaselt vallavolikogu ja vallavalitsus seatud üksteist tasakaalustama ning on teatud mõttes ka vastandlike huvidega. Demokraatias on loomulik eriarvamuste olemasolu ja vajalik erinevate huvide eristamine ning esindamine, seejuures konstruktiivse kriitika talumine ja selle tulemusel enese arendamine. Vastasel korral võimude lahususe printsiip ei toimi.
„Kui volikogu esimees on ära unustanud koostöö volikogus ja on mööda vaadanud põhjustest, miks volikogu liikmed ei ole nii hästi informeeritud kui tema ise, siis pärsib see laiemalt nii volikogu, koalitsiooni kui ka valimisliidu tööd ja efektiivset toimimist,“ leiavad nad.

***

Vallavolikogu esimees Urmas Kristal umbusaldusavaldusest

„Umbusalduse algatamine sai alguse VL Märjamaa sisemistest vastuoludest. Märjamaa vallavolikogus on koalitsiooni moodustanud 3 valimisliitu: VL Märjamaa (9 mandaati), VL Meie Inimesed (5 mandaati) ja VL Vigala (3 mandaati). Olen seisukohal, et olenemata mandaatide arvust on koalitsioonis kõik partnerid võrdsed ja ei ole nn suurt ja kahte väikest. Koalitsioonileping on kolmepoolne kokkulepe ja sellest tuleb lähtuda.
Vabaerakonna liikmeks astumine ei ole seotud vallavolikogu tööga ning ei ole vastuolus volikogu esimehele seadusega pandud ülesannete ja kohustuste täitmisega. Volikogu esimehe tööülesandeid täites olen lähtunud seaduses sätestatust. Olen olnud paindlik ja koostöövalmis kõikide volikogus esindatud valimisliitude ja erakondadega. Umbusalduse esitanud VL Märjamaa nimekirjas kandideerinud volikogu liikmete etteheited on suuresti seotud VL Märjamaa siseselt üles kerkinud vastuoludega. Esitatud nõudmised ja ettepanekud töö korraldamiseks ei ole olnud minule vastuvõetavad, sest need on suuresti teisi koalitsioonipartnereid mittearvestavad. Olen seisukohal, et koalitsioonilaua taga oleme kõik võrdsed partnerid, kus mandaatide arv ei ole enam määrav.
Volikogu istungitel on vallavalitsuse ametnikud ja vallavanem vastanud küsimustele ja andnud ülevaateid. Volikogu liikmed on saanud oma küsimustele kirjalikke selgitusi vallavalitsuse ametnikelt, vallal on väga operatiivne ja informatiivne koduleht ja kohalik ajaleht Märjamaa Nädalaleht. Jääb arusaamatuks, mis on see info hulk või esitamise vorm, mida eelistatakse. Samas ei näe teised koalitsiooni liikmed info puuduse osas probleemi.
Valimisliidu koosviibimised on protokollitud, sh ka minule suunatud etteheited, ettepanekud ning nõudmised. Kui mitte kõik, siis suurem osa nendest ei kuulu volikogu ega volikogu esimehe pädevusse, vaid on otseselt seotud täidesaatva võimuga ehk siis vallavalitsuse tegevusega.“

1 kommentaar

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
5,680JälgijatLike
1,159JälgijatFollow

Viimased uudised