23.3 C
Rapla
Esmaspäev, 22 juuli 2024
RS17 aastat arutelusid erilasteaia ümber – tulemuseks poolik lahendus

17 aastat arutelusid erilasteaia ümber – tulemuseks poolik lahendus

Stina Andok

Mitmed vallavalitsuse ja volikogu koosseisud on arutanud erilasteaiale Pääsupesa väärilise ruumilahenduse leidmist. Täna on jõutud ühe variandini ja tegutsetakse selle nimel, kuid hulk lapsevanemaid on nördinud – kui valik on hea, siis miks arutatakse teemat suletud uste taga?

Juba 2001. aastal kirjutasime toona veel Nädalises, kuidas erilasteaeda Pääsupesa ähvardab sulgemine. Tänavu septembrikuus kirjutasime, et Rapla valla hariduskomisjoni 16. augusti istungil arutati taas Rapla maakonna ainsa erilasteaia Pääsupesa tulevikku. Nimelt on lasteaia senised ruumid Viljandi maanteel juba piisavalt halvas seisus ja otsitakse kiireid lahendusi. Lasteaiahoone ei vasta enam nõuetele ning lahendus peab tulema kohe. Komisjon jõudis arutelu käigus variandini kolida kaks rühma Rapla lasteaia Kelluke ruumidesse.
17. septembril aset leidnud järgmisel hariduskomisjoni istungil oli teema taas päevakorras. Sel korral võtsid koosolekust osa ka erilasteaia direktor Svea Jõeste ja Kellukese direktor Aune Kähär. Järgmisel päeval pärast istungit kinnitas komisjoni esimees Jane Schelejev, et jõuti üksmeelele ja kõige parem lahendus oleks rühmad kolida Kellukese ruumidesse.
Kuigi Schelejev rõhutas, et eesmärk on leida lastele parim võimalik lahendus, ei soovinud ta olulisi sisulisi asjaolusid arutada, viidates, et lõplikke otsuseid veel tehtud ei ole. Samas jäid lahtiseks mitmed teravad küsimused, näiteks, kas võiks erilasteaia rühmade kolimine tavalasteaia ruumidesse tekitada probleeme n-ö tavarühmas kohta soovivatele lastele. Kuivõrd lasteaed Kelluke erilasteaia rühmade lisandumiseks ei laiene, vaid kasutatakse ära olemasolevaid ruume, võib tekkida oht, et kõik kohasoovijad lihtsalt soovitud ajal kohta ei saa.

Eelistatakse Kellukest

Kohasoovijaid Kellukese lasteaial jagub. Kiire pilguheit Rapla valla kodulehel lasteaedade ootejärjekordadele näitab, et ootajaid on kümneid juba praegu ning järgnevatel aastatel lisandub neid veelgi. Ei ole saladus, et Kellukese lasteaed on Rapla linna kolmest (teised kaks on Naksitrallid ja Päkapikk) just see, kuhu lapsevanemad kõige enam oma võsukesi õppima soovivad suunata. Põhjuseid selleks on mitu. Mõned neist, näiteks värskelt renoveeritud hoone ja ujumisvõimalus, on ilmselged, teised tulenevad juba iga lapsevanema enda kaalutlusest. Paljudel õpivad seal juba vanemad lapsed ees ning on neidki lapsevanemaid, kes on ise kunagi Kellukeses käinud.
Kuigi basseinivõimalusi saavad kasutada kuuldavasti ka teised lapsed, on paratamatu, et nende laste jaoks, kes õpivad Kellukese lasteaias, on see võimalus lähem, seda hüve on mugavam kasutada ja tõenäoliselt on see neile ka õpingute käigus sagedamini tagatud. On ka selge, et erivajadustega lastele oleks basseini kasutamise võimalus igati teretulnud ning aitaks neilgi senisest enam kaasata oma teraapiatesse vett ja ujumist.
Raplamaa Sõnumite poole pöördusid mõned lapsevanemad, kes olid põhimõtteliselt kõik seda meelt, et erivajadustega laste ühe katuse alla viimine tavalastega ei ole sugugi negatiivne nähtus. Lapsevanemad nägid selles head võimalust arendada oma lapses empaatilisi võimeid, harjutada neid teistsuguste inimeste kohalolu ja nendest lugupidamisega. Neid ei häiri mitte kuidagi erivajadustega laste toomine tavalasteaia ruumidesse, vaid tundmus, et tegevus on rutakas ja läbimõtlemata.
Üks lapsevanem toob välja, et kuigi erivajadustega laste ruumimurele leitakse kiire lahendus, mis neid tõenäoliselt ka mingi aja vähemasti rahuldaks, ei paku see pikemas perspektiivis tõhusat lahendust ei erivajadustega lastele ega ka teistele.
Lapsevanem toob välja, et juba Rapla valla 2009.-2015. aastate arengukavas ja erilasteaia Pääsupesa 2017.-2019. aastate arengukavas on kirjas, et erilasteaial on vajadus lisarühma järele. Kui praegu planeeritakse Kellukese lasteaia ruumidest kaks anda erilasteaia lastele, siis tegelikult on justkui vajadus juba kolme ruumi järele.
Lapsevanemaid teeb nõutuks, et Kellukese lasteaia vastrenoveeritud ruumid on loodud siiski 20 lapse mahutamiseks, kuid erilasteaia puhul on ühes rühmas lubatud laste piirarv väiksem. See tähendab, et suur osa ruumist, mida saaks kasutada tavalastele koha pakkumiseks, jääb kasutamata.

Palju vastuseta küsimusi

Nagu öeldud, neid lapsi, kes kohta Kellukese lasteaeda ootavad, on juba praegu kümnetes. Kui võtta võrrandist maha kaks rühma, mis mahutaks kumbki kakskümmend last, jäetakse joone alla senistele kümnetele lastele lisaks veel nelikümmend. Tõsi, Rapla vallas tegutseb teisi lasteaedasid, kus on vabu kohti, ning ka eralastehoide, mille kulusid Rapla vald teatud tingimustel kompenseerib, kuid ei ole kuigi lapsevanemasõbralik eeldada, et kodupaigast kaugemad või mõnel muul põhjusel esimeseks valikuks mitte osutunud lasteaiad või eralastehoid rahuldaks samaväärselt nende vajadusi ja ootusi. Eriti sellised lastehoiud, kus ei ole palgal näiteks logopeedi, kelle toetust paljud lapsed vajavad.
Just see, et vallavalitsus ei võta lapsevanemaid nende mures kuulda ega leia aega oma plaanide tutvustamiseks kõigile asjaosalistele, on tekitanud lapsevanemates tunde, et nad ei saa end teisiti kuuldavaks teha kui vaid lehe kaudu. Mitmed lapsevanemad väljendavad muret, et kuigi lõpliku otsuse teeb vallavolikogu, vormistatakse kogu tööprotsess ja otsustamised jooksvalt selliselt, et vallavolikogul sisuliselt kaalutlusvõimalust lõpuks ei olegi. Nad toovad näitena alles eelmisel neljapäeval, 11. oktoobril aset leidnud hariduskomisjoni istungi, kuhu mitme lapsevanema sõnade kohaselt ei olnud lapsevanemad oodatud ei kuulama ega küsimusi esitama.
Üks lapsevanem otsustas siiski istungist osa võtta ning ütles, et kõige enam hämmastas teda asjaolu, et Kellukese lasteaia hoolekogu negatiivset vastust vallavalitsuse ettepanekule kolida erilasteaiarühmad Kellukese ruumidesse ei võetud formaalsel põhjusel arvesse. Istungil otsustati arutlust jätkata novembrikuus ning lapsevanemad on veendunud, et teema oleks juba volikogusse suunatud, kui istungil ei oleks lapsevanemate seisukohti kaitsmas käinud üks nende endi seast.
Kokku said enne artikli valmimist sõna viis lapsevanemat, kelle lapsed käivad Kellukese lasteaias. Kõik nad väljendasid, et nende mure ei ole niivõrd selles, et erilasteaiarühmad Kellukesse koliksid, vaid selles, et ametnikud tõrguvad lapsevanemaid otsustusprotsessi kaasamast.
Kõige enam huvitab lapsevanemaid, millised olid variandid, mille vahel hariduskomisjoni liikmed on algusest peale kaalunud. Kas üldse oli alternatiivseid võimalusi Kellukese lasteaia ruumidesse kolimise kõrval ja kui oli, siis miks need kõrvale jäid.
Samuti soovivad lapsevanemad näha vallavalitsuse arvutus- ja arvestuskäike, mille kohaselt on eelistatud valik nii majanduslikult kui ka kõikide laste seisukohalt otstarbekaim. Lapsevanemad on endi sõnul vastuvõtlikud, soovivad selgitusi ning on valmis neid ka vajadusel aktsepteerima.
Väga palju on selgusetust ja vastamata küsimusi Kellukese lasteaia tavalaste osas. Näiteks kas need koolieelikud, kes sügisel siiski kooli ei lähe, saavad jätkata oma lasteaias vaatamata asjaolule, et rühmad on täna juba täis, ning kui palju on ikkagi neid lapsevanemaid, kes täna on arvestanud, et saavad oma järglase paigutada Kellukese lasteaeda, kuid peavad erilasteaiarühmade ületoomise tõttu uue lahenduse leidma.

Tulud ja kulud on koostamisel

Rapla erilasteaia Pääsupesa direktor Svea Jõeste ei tee saladust, et Pääsupesa on lahendust oodanud juba kaua ning täna näeb Jõeste, et Kellukese lasteaeda kolimine on erilasteaia lastele kõige parem variant. Kuigi väljast paistab Pääsupesa lasteaed kui nukumaja ning hiilgab suure mänguväljakuga, avaneb siseruumides sootuks teine vaade. Hoonel on mitmeid probleeme elektri- ja küttesüsteemidega ning tohutult ruumi, mida praegu ei saa kasutada. Aastate jooksul on elus püsitud üksnes hädavajalikku jooksvalt parandades. Veel praegugi tuleb igal varahommikul majja töötaja, kes kütab kaheksat ahju, et soojendada laste jaoks ruume.
Kuigi erivajadusega lapsed on laste hulgas kõige tundlikumad, on millegipärast Pääsupesa lastele ruumide leidmine võtnud aega kümneid aastaid. Kellukese lasteaeda kolimise mõtet erilasteaia laste vanematele tutvustanud Jõeste sõnul olid kõik lapsevanemad lahendusega päri. „Tahaksin, et meie lastele oleks tagatud vähemalt sama head tingimused, nagu on teiste lasteaedade lastel,” ütleb Jõeste. Mis puudutab kolmanda rühma vajadust, on Jõeste sõnul tänaseks vajadused muutunud ning uues arengukavas sellist punkti ei ole.
Rapla valla haridusnõunik Tiina Roosimägi edastas asjasse puutuvate ametnikega kooskõlastatud vastuse, milles põhjendab kahe rühma koos üleviimist Kellukese lasteaeda sellega, et Pääsupesa lasteaias töötavad iga päev lastega rühma meeskonnas tugiteenuste töötajad. Ta mainib ka, et aastate jooksul on arutatud mitmeid lahendusi Pääsupesa ruumiküsimusele, kuid ei too välja neist ühtegi konkreetset.
Valla seisukoht on selge. Valla teeninduspiirkonnas on piisavalt lasteaia- ja -hoiukohti, et ükski soovija ei jää kohata. Paraku tuleb eelisjärjekorras Kellukese lasteaeda kohta soovivatel lapsevanematel oma eelistusest loobuda. Vähemasti mingil osal neist kindlasti.
„Kui Rapla vallavolikogu võtab vastu otsuse Rapla erilasteaia Pääsupesa tegevuse lõpetamiseks ja rühmade üleviimiseks Kellukese lasteaeda, siis 2019. a sügisel tõesti Kellukese lasteaias uusi rühmi ei avata. Kui 2020. a lähevad taas koolieelikud kooli, saavad uued lapsed jälle koha Kellukese lasteaias,” kirjutab Roosimägi.
Samuti toob Roosimägi vastuses välja, et eelarvelised tulud ja kulud on vallavalitsuse majandusvaldkonna töötajatel koostamisel. „Seejärel läheb eelnõu valitsusele arutamiseks. Valitsusel on õigus esitada eelnõu hariduskomisjonile teiseks lugemiseks. Lisame veel, et edasisi arvamusi lasteaia Pääsupesa krundiga ei ole veel kujundatud. Lasteaia kohta ootavate vanematega saame informatsiooni jagada ja vahetada pärast volikogu otsuse vastuvõtmist. Kindlasti seda siis ka teeme. Kellukeses kohta omavate laste olukord jääb samaks kui täna.”
Lasteaia Kelluke direktor Aune Kähär jagab seisukohta, et erivajadustega lapsed peavad praegusest majast ära kolima, ning nendib, et töö vajalike tingimuste loomiseks Kellukese ruumides käib. Samas mõistab Kähär lapsevanemate muret, kinnitades ka omalt poolt, et lapsevanemad, kes soovivad Kellukese lasteaias kohta tuleval sügisel, peavad leppima kohaga mõnes teises lasteaias.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare