Lisaleht Põhjakotkas: Mitmekülgse tegevuse kaudu täisväärtusliku kodanikuni ehk Millega tegelevad Kodutütred ja Noored Kotkad?

0
199
Foto: Rauno Vahtre

Iiris Prosa, KL Peastaabi avalike suhete spetsialist

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide – Kodutütred ja Noored Kotkad – visioon ütleb, et iga noor tervitab võimalust panustada riigikaitsesse. Teadupärast on riigikaitse laiapindne, hõlmates erinevaid valdkondi. Nii on ka Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide eesmärk pakkuda noortele mitmekesist, seiklusrikast ja väärtuslikku tegevust.

Organisatsioonid pakuvad noortele:

  • aktiivset ja seiklusrikast
    tegevust;
  • mängulist õppimist;
  • enese proovilepanemist;
  • laagreid – matku – võistlusi;
  • uusi sõpru ja tuttavaid;
  • reisimist Eestis ja välismaal.

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tegevus tugineb järgu- ja erikatsetele. Järgukatsed on justkui õppekava, millele noortejuht kodutütreid ja noorkotkaid õpetades tugineb. Järke on kokku kuus, nendest madalaim VI ja kõrgeim I järk. Noorte Kotkaste järgukavas on läbivad teemad matkatarkused, Eesti ajalugu, ohutus, riigikaitse, kodanikuõpetus ja kehalised katsed. Kodutütardel on nendeks matkatarkused, Eesti loodus ja ajalugu, kodutütarde teadmised ja oskused, turvalisus ning käitumine ja loovus. Järk järgu kaupa läheb katsete sisu detailsemaks ja sooritus nõuab üha enam pühendumist. Näiteks on I järgu noorkotkas ja kodutütar jõudnud oma teadmiste ja oskustega nii kaugele, et suudab õpitud teadmisi ka edasi anda.
Kodutütre või noorkotka teekonna algusjärgus ehk VI järgus omandab noor muuhulgas baasteadmised organisatsioonist, turvalisusest ja viisakusest, õpib selgeks tõotuse, kirjeldab Eesti lippu ja vappi ning omab teadmisi Häirekeskusesse helistamisel ning kannatanu elutähtsate funktsioonide kontrollimisel. Sealt edasi süvenevad noorte teadmised riigikaitsest, esmaabist ja ohutusest, looduses toimetulemisest, Eesti ajaloost ja traditsioonidest ning tervislikust eluviisist.
Näiteks ei ole III järgu noorkotka jaoks mingi probleem looduses iseseisvalt orienteeruda, nimetada söödavaid seeni, marju ja taimi, seada korda käsiraadiojaam, avada hingamisteed Heimlichi võtet kasutades ning kirjeldada sündmusi Eesti ajaloost.
Erikatsed annavad võimaluse ennast süvitsi mõnes valdkonnas arendada ning noor saab selles osas ise initsiatiivi üles näidata. Kuna erikatsete ampluaa on väga lai, sooritatakse erikatseid tihti mõne asjatundja juhendamisel, kes aitab noorel vajalikud oskused omandada. Kui erikatse kriteeriumid on sooritatud, saab noor vastavat märki kanda oma pidulikul vormiriietusel. Kodutütardel on erikatseid kokku 25 ning noorkotkastel 62. Neist levinumad on matkaja, esmaabi andja, laulja ja laskur. Samas on mere-, meedia-, geoloogia- või IT-huvilisel noorel võimalus erikatsemärki uhkusega oma vormi varrukal kanda.
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevusväli on suur, mis annab igale noorele just talle meelepärase väljundi. Lisaks hoolitsevad organisatsioonid ka noorte juhtimis- ning organiseerimisoskuste täiendamise eest. Aktiivsematele ning juhtimispotentsiaaliga noortele antakse maakonniti võimalus ka ise rühmavanema või -pealiku abiga koondusi ja üritusi korraldada. Neid kaasatakse otsustusprotsessidesse ning antakse võimalus reaalselt tegevuste läbiviimise eest vastutada. Noort usaldades ning andes talle võimalusi ise tegutseda, on tulemuseks mitmekesine ja kogemustest pungil varasalv ning täisväärtuslik ja iseseisev kodanik.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare