spot_img
1.6 C
Rapla
Kolmapäev, 8 veebr. 2023
spot_imgspot_img
spot_img
RSKohtuvaidlus teedeehitust varustada sooviva Reinu III karjääri üle jätkub

Kohtuvaidlus teedeehitust varustada sooviva Reinu III karjääri üle jätkub

Rapla vald kaebas edasi Tallinna halduskohtu otsuse, mis oli tunnistanud õigusvastaseks valla varasema otsuse keelduda osaühingule Vahi kaevandamisloa andmisest Reinu III lubjakivikarjääris.

Osaühingul Vahi on õigus sellele vastata kuni 4. veebruarini, pärast seda selgub kohtuasja edasine käik.
Eelmise aasta mais keeldus Rapla volikogu andmast Vahi OÜ-le kaevandamisluba Reinu III lubjakivikarjääris, mis asub Rapla vallas Äherdi külas eraomandis oleval Vahi kinnistul. Keeldumisotsust põhjendas Rapla vallavolikogu sellega, et nad ei pea otstarbekaks uute lubjakivikarjääride avamist Rapla vallas, kuna lähipiirkonna karjääride ehituslubjakivi ressursid on piisavad ja varustuskindlus tagatud.
Nad tõid ka välja, et Keskkonnaamet on analüüsinud taotletava mäeeraldise teeninduspiirkonnas ehituslubjakivi varustuskindlust ja leidnud, et 2018. aasta jaanuarikuu seisuga on varustuskindlus seal tagatud 14 aastaks.
„Seega oleme seisukohal, et kaevandamisloa väljastamine lubjakivi kaevandamiseks on ilmselt ebaotstarbekas, arvestades taastuva ja taastumatu loodusvara säästva kasutamise põhimõtet,” seisab vallavolikogu otsuses.
Samuti tõi vallavolikogu keeldumise põhjuseks selle, et kohalik elanikkond on uue lubjakivikarjääri avamise vastu ja vallavolikogu liikmed rahva esindajatena ei saa otsustada rahva tahte vastaselt. Nad lisasid, et tegemist on äärmiselt tundliku piirkonnaga, kus kaevandamine võib põhjustada täiendavaid negatiivseid mõjusid kohalikule elanikkonnale, kelle elukeskkond on juba praegu mõjutatud lähedal asuvast Reinu I karjäärist tuleneva lõhketööde vibratsiooni ja kaevuvee kvaliteedi halvenemise tõttu.
Vallavolikogu viitas oma maikuises otsuses ühtlasi kirjale „Rail Balticu ehitamiseks vajalikest maavaradest”, mille oli kolmveerand aastat varem vallale saatnud majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson. Minister kirjutab seal muu hulgas: „Analüüsi [„Rail Balticu ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuring”] üldise järelduse kohaselt on RB ehituseks vajalikku ehitusmaterjali (karbonaatkivi, liiva ja kruusa) Eestis piisavalt, kuid varustuskindluse tagamiseks nii RB jaoks kui ka teistele objektidele on vaja erinevate osapoolte nagu kohalike omavalitsuste, Keskkonnaameti, ettevõtjate ja MKM-iga koostöö loataotlusprotsessis olemasolevate karjääride laiendamiseks või avamiseks kõikides RB projektiga seotud maakondades.”
Läinud aasta septembris jõudis Rapla valda kohtumäärus, mis kohustas valda otsustama uuesti arvamuse andmine Reinu III lubjakivikarjääri kaevandamisloa andmise küsimuses. Vallavolikogu leidis aga, et keeldumisotsuses välja toodud argumendid ei ole raugenud ja jättis seetõttu oma varasema otsuse jõusse.
Rapla vallavolikogu eelmise aasta 20. detsembril peetud istungi ajaks oli tulnud Tallinna halduskohtult otsus, mis tunnistas volikogu keeldumisotsuse õigusvastaseks ja kohustas volikogu uuesti otsustama kahe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Apellatsioonikaebuse esitamise tähtaeg oli 2. jaanuar 2019. Volikogu võttis vastu otsuse teha vallavalitsusele ettepanek esitada apellatsioonikaebus, mida vallavalitsus ka tegi.
Reinu III lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on ligikaudu 15 hektarit. Maavara soovitakse loataotluse seletuskirja kohaselt kasutada eelkõige Rapla maakonna, kuid vajaduse korral ka Pärnu maakonna teede ehitamiseks ja korrashoiuks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused