2.2 C
Rapla
Neljapäev, 8 juuni 2023
LisalehtRohelised Sõnumid: Märjamaa lähiümbruse raietööde osas on kokkulepped saavutatud

Rohelised Sõnumid: Märjamaa lähiümbruse raietööde osas on kokkulepped saavutatud

RMK ja Märjamaa vallavalitsus on jõudnud asula lähiümbruses algavate raietööde osas kokkuleppele.

Septembris toimunud RMK teavituskoosolekul tutvustati järgneva kümne aasta Märjamaa asumilähedasi RMK raietöid. Raiete osas anti võimalus ka kogukonnaliikmetel ja vallavalitsusel kaasa rääkida. Mitmeid kuid väldanud protsess viis selleni, et Märjamaa vallvalitsusega saavutati kokkulepe raiete osas, mis leiavad aset veel tänavu detsembris ja 2021. aasta jaanuaris.

RMK kohustused

RMK Raplamaa metsaülem Margus Emberg on kirja pannud lähiajal ees seisvate raietega seoses RMK võetud kohustused:

„Vähemalt 2 nädalat enne raiet võtab RMK praaker ühendust vahetute piirinaabritega, et ühiselt kaaluda järelkasvu-, alusmetsa- , 2. rinde puude ja ka säilikpuude kasvama jätmise vajadust ja võimalusi piiriäärsel raiealal. Majapidamistega piirnevatel metsaeraldistel ei tehta raietöid tööpäevadel ja laupäeval alates õhtul kella 22-st kuni hommikul kella 7-ni ja pühapäeval. See kehtib ka mujalt pärit metsamaterjali kokkuveol läbi majapidamistega piirnevate metsaeraldiste.

Laadimistöödele vaheladudes ajalisi piiranguid ei seata, kuna laod asuvad teede ääres, mis on müra allikaks ööpäevaringselt ka siis, kui puid ei ladustata.

Raiutud metsamaterjal veetakse üldjuhul ära kuu aja jooksul. Raiejäätmed (hakkematerjal)

püütakse enamjaolt koristada, kuid jäävad langile või vahelattu hunnikutesse kuivama kauemaks kui 1 kuu. Jalgradadele raiejäätmeid ei ladustata, erandina tehakse seda traktoriga raja ületamiseks. Vajadusel korrastatakse rajad pärast raietööde lõppu. Üldkasutatavate pinnasteede kasutamist kokkuveoks välditakse.

Säilikpuid (kasvama jäetud üksikpuud) ei jäeta rajatiste ja hoonete lähedale. Mujale jäetakse neid üksikult või gruppidena, arvestades sobivate puude olemasolu ja ka piirinaabri soovi. Võimalusel jäetakse kasvama ka alusmetsa tammesid ning kuuse elujõulist järelkasvu ning piirinaabri soovil ka teisi alusmetsa komponente.

Lageraie langil kvartalil M131 eraldisel 6 on RMK looduskaitse osakonna töötaja piiritlenud kogukonna liikme poolt teada antud kauni kuldkinga kasvukoha ja vajalik osa langist on raiest välja jäetud.

Pargi tänava ja Tammi tee vahelises tööstusrajooniga külgnevas riigimetsas viiakse raied läbi plaanipäraselt, kuid vastavalt vallavalitsuse ettepanekule säilitab RMK eraldiste 8 ja 9 põhjaosas Pargi tänava lähistel kõrghaljastuse vähemalt ühe, kuid võimalusel, mis selgub raie käigus, kahe osatükina, mis jäävad järgneva 10 aasta jooksul raiumata, välja arvatud juhul, kui vajalikuks osutub lageraie sanitaarse seisundi tõttu. Ka suurem osa täiendavatest säilikpuudest jäetakse Pargi tänava lähistele. Lageraie ala ulatub siiski osaliselt ka Pargi tänavani, sest puistu seisund ei võimalda selle edasi hoidmist kogu tee ääre ulatuses.”

Edasine kulgeb ühiselt üldplaneeringuga

Septembrikuus tõstatati teavituskoosolekul küsimus Märjamaa Pasatski pargi kohta. Nimelt on park kogu ulatuses RMK hinnangul küpsusvanuse ületanud. Kogukonnaliikmed soovisid, et Pasatski park võiks säilida sellisena, nagu ta on.

Emberg on välja toonud, et puistu võib vananedes kujutada endast ohtu nii rajatistele kui ka inimestele ning sellest lähtuvalt on RMK seisukohal, et Pasatski parki (kvartal MM136 eraldiste 1, 2, 3, 4, 5, 6) kavandatavad raied ja nende teostamise tingimused lepitakse kokku Märjamaa valla üldplaneeringu menetlemise käigus.

Märjamaa vallavalitsus on teada andnud, et ka 2029. aastasse kavandatud raiete kohta soovib vallavalitsus kujundada seisukoha üldplaneeringu menetluse käigus. „Kuna kaasamisprotsess liikus kavandatud raieaega sisse, otsustas ka RMK piirduda juba saavutatud kokkuleppega 2020. ja 2021. aasta raiete kohta ning võimalused tulevikuplaanide osas avatuks jätta ja otsuste tegemise pikemale perioodile ajatada,” ütleb Emberg.

Teavituskoosoleku protokoll ja 10 aasta metsamajanduskava eelnõu on avalikult kättesaadavad RMK kodulehel. Emberg kinnitab, et majanduskava eelnõu jääbki eelnõuks, sest 2029. aasta osas kajastab see kuni kokkulepete saavutamiseni RMK kavatsusi, mitte kokkulepitud raieid.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
Sõnumid
Kõik uudised
Kuulutused